top of page

SOFTTECH YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilecektir:

 

Kişisel Veri 

İşleme Amacı

Hukuki Sebep 

Zorunlu Çerez:

Ssr-caching

Sitenin ne şekilde işlendiğini raporlar ve 1 dakika boyunca kullanılır.

Kişisel veri İşleme faaliyetleri; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle Kanun m.5/2(f) ve

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanun m.5/2(c) uyarınca açık rıza olmaksızın yürütülmektedir.

Zorunlu Çerez:

 

hs

Platformun güvenliğinin sağlanması amacıyla oturum boyunca kullanılır.

Zorunlu Çerez:

 

svSession

Benzersiz ziyaretçileri tanımlamak ve bir ziyaretçinin sitedeki oturumunu izlemek için 13 ay 4 gün boyunca kullanılır.

Zorunlu Çerez:

 

XSRF-TOKEN

Güvenlik için oturum boyunca kullanılır.

Zorunlu Çerez:

 

bSession

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yük dengeleme bağlamında 30 dakika boyunca kullanılır.

Zorunlu Çerez:

 

fedops.logger.defoultOverrides

İnternet Sitesinin kararlılığını ve etkinliğini ölçmek için  1 dakika boyunca kullanılır.

Zorunlu Çerez:

 

Site_id, siten_name, token

Uygulamanın çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Oturum boyunca kullanılır.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda çevrimiçi formlar vasıtasıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınızı aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

  • Yazılı Başvuru: Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: softtech@hs02.kep.tr

  • E-Posta Adresi: Tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve sistemimize kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@softtech.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir)

Talebinizde ilgili mevzuatın gerektirdiği kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmelidir.

Tarafımıza iletilen ve mevzuatın gerektirdiği nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

bottom of page